3.06.2022 | Ukoić chaos – krąg mężczyzn i kobiet

English below
Ukoić chaos – krąg mężczyzn i kobiet
Zapraszamy Cię do wspólnej przestrzeni komunikacji, czucia i ekspresji. Do dzielenia się sobą, swoją obecnością w przestrzeni akceptacji i zaufania.
Wspólne spotkanie mężczyzn i kobiet w kręgu daje nam okazję do wzmocnienia naszej komunikacji, wzajemnego zrozumienia i zaufania. Daje nam okazję do spojrzenia w lustro naszej kobiecości i męskości jednocześnie. Inspirujemy się wzajemnie i rośniemy.
Odbędziemy wspólnie podróż w głąb siebie, do źródła swojej mocy. Odkryjemy jakich aspektów siebie potrzebujemy aby uporządkować to co wiruje i pędzi w naszych emocjach, myślach i w twardym, materialnym świecie.
Na kręgu będziemy wyrażać się poprzez słowa, dźwięk i obraz.
Zaczniemy wspólną mantrą wzmacniającą naszą wewnętrzną siłę i mądrość. Wypowiemy w kręgu nasze intencje i podzielimy się tym, co nas obecnie wciąga w wir pędzącego życia.
W odkrywaniu naszej wewnętrznej siły posłużymy się malowaniem intuicyjnym nakierowanym na wyrażanie tych aspektów siebie, które nam służą, które już chcemy pożegnać i które chcemy zaprosić do naszego życia.
Piątkowy krąg jest pierwszą z dwóch części wydarzenia “Ukoić chaos”. Jest to rozpoczęcie wspólnej podróży otwierającej przestrzeń do komunikacji, kreatywnej ekspresji i relaksacji. Druga część odbędzie się w sobotę i będzie kąpielą leśną w pięknym rezerwacie Kaszubskich lasów i jezior.
Więcej informacji o drugiej części tutaj: https://www.facebook.com/events/382423877266457/
W wydarzeniach można brać udział oddzielnie. Oba spotkania odbędą się w małych grupach od 3 – 12 osób.
Spotkania prowadzone będa w języku polskim i angielskim.
Wymiana:
Krąg mężczyzn i kobiet – 80zł,
Kąpiel Leśna – 100zł, płatne na miejscu w dniu spotkania.
Dla uczestników obu wydarzeń mamy zniżkę: 150zł
Zapisy przyjmujemy mailem lub telefonicznie do 31 maja, 2022:
Ola: arterevolta22@gmail.com
Ania: 600991405
Przestrzeń kręgu otworzą i poprowadzą:
Ania Piecunko
Kobieta, psycholog, terapeuta. nauczycielka jogi.
Psychologia i terapia to proces, który pozwala mi lepiej rozumieć złożoność i wielowarstwowość psychiki ludzkiej. Ponad dwadzieścia lat praktyki jogi w różnych stylach, u różnych nauczycieli to ścieżka poznawania mojego ciała, pracy z oddechem, kontaktowania się z emocjami. Wierzę, że ciało i umysł to jedność i to co czujemy odzwierciedla się w naszym ciele i odwrotnie, a rozwój odbywa się na wszystkich płaszczyznach jednocześnie.
Jestem kobietą, każdą komórka mojego ciała.
Na co dzień prowadzę sesje terapeutyczne i zajęcia jogi w gabinecie oraz online.
Szczególnym obszarem mojej pracy są nieswoiste zapalenia jelit. Od 7 lat Polskie współpracuje z Towarzystwem “J-elita” Wspierania wspierającym osoby z NZJ. Kolejnym krokiem na mojej ścieżce jest stworzenie miejsca wirtualnego i realnego, w którym każdy z nas może być sobą- z Tą ideą witam Cię w przestrzeni Well.Me.
FB: https://www.facebook.com/JogaNaZaspie
Instagram: https://www.instagram.com/joganazaspie/
Ola Biernacka
Z pasji jestem akwarelistką, farby i pędzel to główne źródło mojej ekspresji i ścieżka do siebie. Z wykształcenia jestem antropolożką kultury i ekonomistką i te dziedziny łączę w życiu zawodowym. Badałam życie kobiet beduińskich na Pustyni Negev, od których zaczerpnęłam wiele inspiracji. Oprócz malowania, źródłem siły jest dla mnie taniec (5 Rytmów, Szamańska podróż w tańcu) i śpiew, obecnie głównie intuicyjny. Obecnie kończę kurs instruktorski arte i choreoterapii u dr. Anny Glińskiej-Lachowicz. Uwielbiam naturę, mój dom znajduję wszędzie tam, gdzie jest do niej blisko: pustynia, góry, morze. Jestem współtwórczynią inicjatywy artystycznej Arte Revolta (Rozwjaj się tworząc) na Kaszubach, w ramach której prowadzę warsztaty akwarelowe oraz spotkania ze śpiewem intuicyjnym. Wszystko to, co ujawnia się w moim ciele i intuicji poprzez sztukę i kontakt z naturą prowadzi mnie w pracy menadżerki, a praca odwdzięcza się kolejnymi doświadczeniami artystycznymi.
FB: https://www.facebook.com/rozwijajsietworzac
Instagram: https://www.instagram.com/theartoffdreaming/
 
EN:
Soothing the chaos – circle of men and women
You are welcome to join the shared space to communicate, feel and express. To share yourself, your presence in the environment of acceptance and trust.
Meetings in a circle of women and men give us an opportunity to strengthen our ability to communicate, understand and to trust each other. We can mirror to each other whatever is faminine and masculine in ourselves. We inspire each other and grow.
We will take a journey together to the place of our inner strength and power. We will observe and define what we need in order to soothe the chaos of our spinning emotions, thoughts and of all the external aspects of our galloping reality.
During our circle meeting we will express ourselves with words, sounds and paintings.
We start with chanting mantras which strengthen the inner place of power and wisdom. We set our intentions and share what is alive in us.
To find the inner place of power we will draw an intuitive painting oriented on those aspects of us that we would like to let go and those that we want to welcome to our lives.
Soothing the chaos – Circle of men and women is the first part of the event “Soothing the Chaos”. It is the beginning of our journey that will open the space for communication, creative expression and relaxation. We will continue on Saturday with Forest Healing, a mindful walk in a beautiful nature reserve of a Kashubian forest.
For more information please click here: https://www.facebook.com/events/382423877266457/
You may take part in only one event of your choice, however the combination of both is recommended.
Groups in both events will be limited from 3 to 12 participants.
The language of the event will be English and Polish.
Exchange:
Circle of men and women: PLN 80 paid on the spot.
Forest Healing: PLN 100 paid on the spot.
If you take part in both Soothing the Chaos events, the exchange is PLN 150.
To take part please register by email or phone until May 31, 2022:
Ola: arterevolta22@gmail.com
Ania: 600991405
Who will hold the space of the circle meeting:
Ania Piecunko
A woman, psychologist, therapist, yoga teacher.
Psychology and therapy is a process that helps me to deepen my understanding of the multilayered human psychic. Over 20 years of yoga practice in different styles, with various teachers is a path to get to know my body, work with breath and connect with emotions. I believe that body and mind are one and what we feel is mirrored in our body and the other way round. Development happens on all layers simultaneously.
I am a woman, with each one of my body’s cells.
Professionally I offer therapeutic sessions and yoga classes in person and online.
I focus specifically on inflammatory bowel disease. For the last 7 years I have been working with “J-elita” Polish Association supporting people suffering for IBD. The next step on my path is the creation of real and virtual space where everyone can be themselves. With this idea I welcome you in my space Well.Me.
Ola Biernacka
I am a watercolour artist by passion, cultural anthropologist, researcher of Bedouin women. I have a great love for nature, mountains, deserts and forests. I used to live in a desert and learned its powers and beauty. My source of energy and healing is in dance and singing. Breathing, 5Rythyms and Shamanic Dance Journey’s are part of my energy refreshers. I am cross-cultural communication trainer and keep on deepening my skills by art and choreo therapy courses with Dr. Anna Glińska-Lachowicz. I am a co-founder of artistic initiative Arte Revolta in Kashuby region, within which I offer watercolour workshops and meetings with intuitive singing. All learnings that come up to me through singing, dance and art support me in my professional career as a manager. And that in turn offers me more experience and development in artistic and spiritual areas.
FB: https://www.facebook.com/rozwijajsietworzac
Instagram: https://www.instagram.com/theartoffdreaming/